Close

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL streeft naar een optimaal kwalitatieve en efficiënte dienstverlening, op maat van zijn cliënten. Daartoe behoren een duidelijke communicatie en heldere afspraken. U vindt hieronder dan ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening. Mocht u hierover vragen hebben, nodigen wij u vriendelijk uit ons te contacteren via onderstaande contactgegevens.

1. Advocatenkantoor Virginie Bailleul

ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL
RPR Gent, afdeling Kortrijk
KBO ondernemingsnummer 0817.118.892
BTW BE 0817.118.892
Tel : + 32 (56) 24.84.73
e-mail : virginie.bailleul@skynet.be
IBAN kantoorrekening: ING BE27 6301 3888 6073
IBAN derdenrekening: ING BE58 6301 3504 5479
website : https://www.virginiebailleul.be

2.Aansprakelijkheid en verzekering

De beroepsaansprakelijkheid van ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL is gedekt door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Orde van Vlaamse Balies afgesloten bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel (polis LXX034899). De voorwaarden van deze polis worden na verzoek aan de klient medegedeeld.

De aansprakelijkheid van ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

3.Erelonen en kosten

3.1.Behoudens andersluidende overeenkomst en met voorbehoud van het recht om deze lopende de behandeling van het dossier aan te passen, wordt het ereloon meestal op uurbasis berekend, aan het bij aanvang van de dienstverlening vastgestelde tarief. Het ereloon kan verhoogd worden met een succes fee ,forfaitair bepaald, bij een goed resultaat.
3.2. Indien de cliënt erom verzoekt, kan vooraf een raming gemaakt worden van de voorzienbare erelonen en kosten. Dergelijke raming blijft echter steeds een raming en biedt geen zekerheid, vermits zij gebaseerd is op toekomstige en onzekere elementen. Op verzoek kan ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL periodiek de cliënt inlichten omtrent de erelonen voor prestaties die tot dan toe zijn verricht.
3.3. Kantoorkosten ( telefoon,kopies,post,dactylo….) worden tegen eenheidsprijs in rekening gebracht.
3.4. Dossierkosten zijn kosten en uitgaven die specifiek voor het dossier zijn gemaakt of die door ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL zijn voorgeschoten aan derden, bijvoorbeeld gerechtskosten, kosten inzake griffie, hypotheekkantoren, registratiekantoren, verplaatsingskosten van advocaten (indien met de wagen: 0,40 euro per km) e.d.m., en desgevallend kosten van het beroep op derden indien deze derden niet rechtstreeks aan de cliënt zouden factureren. Dergelijke dossierkosten worden doorgerekend aan cliënt tegen kostprijs.
3.5. Het totaalbedrag van erelonen, kantoorkosten en dossierkosten zal verhoogd worden met BTW tegen het toepasselijke tarief van 21%, behoudens indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing voorziet in een vrijstelling.
3.6. ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL kan voor de aanvang van de opdracht alsook lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de provisie(s) op het totale bedrag in mindering gebracht.
3.7. Alle fakturen van ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Bij niet-betaling, gedeeltelijke betaling van de faktuur zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ,verwijlinteresten en een schadevergoeding van 10 % op het uitstaand bedrag verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties .
3.8. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de staat van kosten en ereloon, moet hij deze binnen de veertien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren.
3.9. Ingeval de cliënt in gebreke is tijdig te betalen, kan ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL zich genoodzaakt zien de professionele relatie met de cliënt en de daartoe behorende dienstverlening op te schorten of te beëindigen. Dergelijke schorsing of beëindiging zal voorafgaandeljik schriftelijk aan de cliënt worden meegedeeld en zal in geen geval tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL kunnen leiden.

4. Derdengelden

Gelden die ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL namens de cliënt ontvangt of houdt, worden op de derdenrekening van het ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL gestort met nummer ING BE58 6301 3504 5479

De cliënt geeft de toestemming aan ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL om nog verschuldigde erelonen of kosten af te houden van de namens klient ontvangen bedragen.

5. Privacy

5.1. ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over de cliënt voor doeleinden van zijn dienstverlening, klantenbeheer, prospectie en om de cliënt te informeren over zijn diensten of specifieke activiteiten of events zoals seminaries.
5.2. ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL kan hiervoor gegevens verwerken zoals naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentie met ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL en alle andere persoonsgegevens die de cliënt aan ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL bezorgt of dat het ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL heeft verkregen in het uitoefenen van haar opdracht en die relevant kunnen zijn voor de bovenvermelde doeleinden.
5.3. Door zijn dossier aan ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL toe te vertrouwen stemt de cliënt in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.
5.4. De cliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan te allen tijde door telefonisch of via e-mail contact op te nemen met ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL.
5.5. Dergelijke verwerking van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL streeft ernaar de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.

6. Witwaswetgeving

6.1. Overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld, is ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL gehouden tot bepaalde identificatieverplichtingen ten aanzien van cliënten en hun uiteindelijke gerechtigden. Daartoe kan ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL van de cliënt bepaalde informatie en documenten in dit verband opvragen en bewaren, en/of opzoekingen verrichten in relevante databanken.
6.2. De cliënt verbindt zich ertoe om aan ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL de gevraagde informatie te verstrekken en ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL tijdig in kennis te stellen van alle wijzigingen in die informatie en documenten.
6.3. Indien bij een dergelijk verzoek geen of geen bevredigende informatie of documenten worden verstrekt binnen een redelijke termijn, is het mogelijk dat ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL niet in staat zal zijn om zijn dienstverlening verder te zetten.

7. Wijziging algemene voorwaarden

7.1. ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval brengt ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt.

8.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
8.2. De rechtbanken te Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de dienstverlening van ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL.
8.3. Elk geschil tussen ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL en de cliënt wordt evenwel bij voorkeur in der minne geregeld. Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure zullen ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL en de cliënt in der minne een einde trachten te maken aan de gerezen discussie, en dit overeenkomstig de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten.

Hit Enter