Close

Privacyverklaring

Privacyverklaring

ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL
RPR Gent, afdeling Kortrijk
KBO ondernemingsnummer 0817.118.892
BTW BE 0817.118.892
e-mail : virginie.bailleul@skynet.be
website : https://www.virginiebailleul.be

met kantoor te 8870 Izegem, Prinsessestraat 103 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL verwerkt uw persoonsgegevens die nodig zijn teneinde haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen te kunnen uitvoeren alsook te vervullen. Volgende persoonsgegevens worden gebeurlijk verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum – en plaats, adresgegevens, telefoon – of gsm nummer, emailadres, gegevens procedure, gegevens vergaderingen, bankrekeningnummers, correspondentie, mailverkeer, strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen, persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, …

Als u telefonisch of per email vragen stelt, zal ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL, uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. Hiervoor kunnen bovenstaande gegevens worden verwerkt. Verder worden uw persoonsgegevens ook verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL rust, ter behartiging van de belangen van u of van een andere natuurlijke persoon, alsook van de gerechtvaardigde belangen van ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL of van derden, het afhandelen van uw betalingen, om briefwisseling, goederen en diensten bij u af te leveren, ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Derden hebben geen toegang tot deze gegevens behalve wanneer dit noodzakelijk is om de aan de verwerkingsverantwoordelijke toevertrouwde opdrachten te kunnen uitvoeren. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist of voortvloeit of in het geval dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of met toestemming van de betrokkene.
ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL neemt maatregelen om uw de gegevens te beveiligen en het kantoor is beveiligd met de noodzakelijke technologieën en de gebruikte programma’s worden slechts aangeleverd door bedrijven die aan de wettelijke normen voldoen teneinde uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en vertrouwelijkheid te bewaren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via het e-mailadres : virginie.bailleul@skynet.be.

ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL gebruikt geen cookies die een inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bvb de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat die informatie niet opnieuw moet ingegeven worden bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch juist verschijnt of dat een website-applicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

ADVOCATENKANTOOR VIRGINIE BAILLEUL houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht. De personen van wie de gegevens worden verwerkt hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, het recht om verbeteringen aan te brengen en het recht om gegevens te laten verwijderen indien geen rechtmatige grond voor de verwerking bestaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Bovenstaande verzoeken of eventuele verdere vragen over dit privacybeleid kan u per e-mail richten aan virginie.bailleul@skynet.be. Verder hebt u het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hit Enter